. . .
.
   
.
.

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg.


1. ALGEMENE VISIE op zorg :

“ Onze school werkt aan de ontplooiing van elk kind en elk personeelslid, rekening houdend met de eigen talenten en beperkingen “


1. Brede zorg

Zorg gaat ruimer dan de aanpak van problemen. Het is het geheel van initiatieven die door alle betrokkenen worden genomen om optimale ontwikkelingskansen te creëren. Ons zorgbeleid start vanuit een positieve benadering : leerinhouden worden divers en flexibel aangeboden, leerlingen krijgen voldoende oefenkansen op maat geboden, leerkrachten worden ondersteund in hun pedagogische aanpak, ...


2. Geïntegreerde zorg

De klasleerkracht is de spilfiguur binnen de zorgwerking. Binnen de klasorganisatie zorgt de leerkracht voor observatie, differentiatie, registratie.. zodat zoveel mogelijk kinderen volgens hun noden vooruitgang kunnen boeken. Wanneer een kind een hogere zorgbehoefte voelt, dan wat de leerkracht aan zorg binnen de klascontext kan bieden, kan de zorgcoördinator ingeschakeld worden. De zorgleerkracht ondersteunt de leerkracht in het bieden van extra zorg binnen of buiten de klas, de leerlingen krijgen extra oefenkansen na een minder goede toets, bij een tijdelijke achterstand door ziekte, of omdat de werkhouding en betrokkenheid hoger is in een kleinere groep, … maar ook omdat een kind soms meer uitdaging nodig heeft en de leerinhoud iets dieper mag gaan.


3. Verhoogde zorg

Sommige tekorten kunnen echter groot worden … waar mogelijk en waar gewenst kunnen REDICODIS-maatregelen toegepast worden. Dit is het letterwoord voor aanpassingen die tegemoet komen bij het REmediëren (= extra leermoment bieden) DIfferentiëren (= variatie in aanbod, hoeveelheid oefeningen, werktempo,...) COmpenseren ( = toelaten van extra hulpmiddelen) en het DISpenseren (= doelen en leerinhoud aanpassen). In deze gevallen bespreekt het zorgteam de verdere aanpak. Er worden gedifferentieerde toetsen aangeboden zodat ook de evolutie in product en proces gevolgd kan worden. Ouders worden telkens ingelicht op een oudercontact en blijven bij het leerproces van hun kind betrokken. Er is nauw overleg met het CLB.


4. Schooloverstijgende zorg

Voor sommige kinderen volstaat de zorg, die op onze school geboden wordt, niet. Bij deze leerlingen wordt aangeraden om buitenschoolse hulp in te schakelen. Ook een overstap en/of samenwerking met het buitengewoon onderwijs is eventueel mogelijk. Wanneer de zorg binnen en buiten onze school onvoldoende blijkt, wordt samen met het zorgteam, ouders en kind gezocht naar een oplossing die best tegemoet komt aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind.


2. CONTINUUM van zorg

Om de zorgwerking te optimaliseren integreren we binnen onze school de methodiek van HandelingsGericht Werken ( HGW ) . HGW vertrekt vanuit deze 7 uitgangspunten :

De leerkracht werkt elke dag met de leerling : de leerkracht doet ertoe. Hij zorgt op de eerste plaats voor een positieve ontwikkeling van de leerling op gebied van leren, werkhouding en socio-emotioneel functioneren. Samen met het zorgteam kan gekeken worden wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn. We vragen ons als school af, wat heeft deze leerling nodig, in plaats van te blijven steken bij wat “heeft” deze leerling ( diagnose )? Hierbij willen we onze werking afstemmen en zorgen voor wisselwerking, soms klasdoorbrekend - niveau-overstijgend. We proberen steeds te vertrekken vanuit een positief gegeven : wat lukt wel nog, waar is de leerling goed in. We geloven dat, als we het positieve versterken, dit kan leiden tot betere leerresultaten en een hoger welbevinden op lange termijn. Het systematisch en transparant werken biedt ons als team houvast om doelgericht te werken. We proberen steeds open te zijn in communicatie, met het oog op constructief samenwerken => Samenwerken tussen alle partijen : ouders, leerlingen, leerkrachten en directie, zorgteam, CLB, externen, ...


3. Observeren, registreren, analyseren, evalueren en rapporteren

In onze school wordt via ons digitaal kindvolgsysteem zaken geregistreerd in het belang van het kind en de opvolging over de schooljaren heen => observaties, neerslag van overlegmomenten, testresultaten, …

Op regelmatige basis wordt de ontwikkeling van de kinderen geëvalueerd. In het kader van onze zorgvisie omschrijven wij die evaluatie als “evalueren om het leren en de ontwikkeling van elk kind te ondersteunen”.

We streven ernaar breed te evalueren :

De resultaten van testen worden grondig geanalyseerd en besproken. Ze kunnen bij bepaalde leerlingen aanwijzingen geven dat bepaalde zorg-initiatieven moeten opgestart of verder gezet worden. Dit wordt dan ook aan de ouders mondeling toegelicht.

 

4. Gelijke onderwijskansen

We stellen ons open voor wie minder kansen krijgt en het socio-economisch moeilijker heeft. We proberen kansenbevorderend te werken en voorzien in specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen.

.
.

Wie zijn we?

Onze vrije basisschool 'De Fontein' richt onderwijs in voor zowel kleuters als leerlingen uit de lagere afdeling.

 

Meer info en/of inschrijven op onze school?

(klik op de tekening)

 

Waar vindt u ons?

4e Reg. Karabiniersstraat 9
8980 PASSENDALE
tel.: 051 / 77 00 49

directie: meester Karel Sercu
e-mail: directie.passendale@moorsledegem.be

zorgcoördinator: meester Wim Veeckman
e-mail: zorg.passendale@moorsledegem.be
tel. zorg: 0473 / 83 60 50

secretariaat: mevrouw Christel Snaet
e-mail: secretariaat.passendale@moorsledegem.be
info@vbsdefontein.be  |  powered by duotix  |  links  |   Inloggen
.